چند سال پیش پول یا مال یک نفر را دزدیده ام. اکنون به ارزش آن پول برای او هدیه می خرم و می دهم که متوجه قضیه نشوند و یا برای موبایل او به ارزش همان پول از دستگاه، شارژ ارسال می کنم. آیا با این کار حق او از گردن من ساقط می شود؟
چند سال پیش پول یا مال یک نفر را دزدیده ام. اکنون به ارزش آن پول برای او هدیه می خرم و می دهم که متوجه قضیه نشوند و یا برای موبایل او به ارزش همان پول از دستگاه، شارژ ارسال می کنم که حقش را پرداخت کرده باشم؛ یعنی پول او را با پول اداء نمی کنم، بلکه به عوض آن چیزی می خرم یا شارژ تلفن ارسال می کنم. آیا این کار جایز است؟ آیا با این کار حق او از گردن من ساقط می شود؟

باسمه تعالی

برای جبران خسارت وارد شده حتی الامکان باید از جنس همان چیزی که از بین رفته است، جبران کرد. بنابراین اگر پولی از وی دزیده است، در صورت امکان باید معادل همان پول مثلاً به حسابش واریز کند یا به وی هدیه کند. اگر نمی تواند باید سعی کند به نحوی که اعتراف به گناه نباشد، مثل فرستادن پیام ناشناس، از فرد خسارت دیده در مورد نوع جبران اجازه بگیرد. اگر این مقدار هم ممکن نبود، مجاز به انتخاب جایگزینی است که عرفاً با خسارت حاصل شده تناسب دارد.
در جبران خسارت در چنین مواردی باید دقت شود که به صورت ناخواسته ضرر دیگری بر فرد خسارت دیده وارد نشود. بنابراین مثلاً اگر فعال کردن شارژ بر روی شمارۀ وی صرفاً باعث جبران خسارت پیش آمده شود و ضرری به همراه نداشته باشد، اشکال ندارد.

در تمام موارد یاد شده اگر امکان دارد به نحوی از خسارت دیده طلب حلالیت کند.

 

کد سایت fa6034
طبقه بندی موضوعی حق الناس