خریدن و نوشیدن ماء الشعیر های تلخ که در بلاد شیعی تولید و روی آن حک شده بدون الکل شرعاً چه حکمی دارد؟ چون ما شک داریم که آیا حقیقتاً بدون الکل است یا خیر.
خریدن و نوشیدن ماء الشعیر های تلخ که در بلاد شیعی تولید و روی آن حک شده بدون الکل شرعاً چه حکمی دارد؟ چون ما شک داریم که آیا حقیقتاً بدون الکل است یا خیر.

باسمه تعالی

اگر این نوشیدنی ها در کشور های اسلامی تولید می گردد یا در بازار مسلمین خرید و فروش می شوتد، خریدن و نوشیدنش آن ها اشکال ندارد؛ مگر آنکه یقین داشته باشید حاوی الکل هستند که در این صورت اگر مقدار الکل آن عرفاً ناچیز باشد و حاوی الکل محسوب نشوند، نوشیدنش آن ها جایز است اما اگر الکل آن ها بیش از این مقدار باشد، نوشیدنشان جایز نیست.