آیا دعای «یا کاشف الکرب عن وجه الحسین» را می توان در قنوت نماز های واجب و مستحب خواند؟
آیا دعای «یا کاشف الکرب عن وجه الحسین» را می توان در قنوت نماز های واجب و مستحب خواند؟

باسمه تعالی

در قنوت نمازهای واجب و مستحب، خواندن عبارتی که ذکر یا دعا باشد، لازم است و بدون آن قنوت صحیح نخواهد بود. بنابراین خواندن عبارت گفته شده اشکال ندارد.

کد سایت fa6003
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز