کسی که درآمدش از طریق غناخوانی و مطربی بوده و حالا آن شخص پشیمان شده است، شرعاً باید چه کار کند؟
کسی که درآمدش از طریق غناخوانی و مطربی بوده و حالا آن شخص پشیمان شده است، شرعاً باید چه کار کند؟

باسمه تعالی

کسب درآمد از راه های یاد شده در سؤال مشروع نیست و فرد مالک امولی نمی شود که از این راه ها به دست آورده است. بنابراین اگر این اموال موجودند و صاحبان آن اموال در دسترس هستند و رساندن این اموال به نحوی از انحاء به صاحبان ممکن است، باید چنین کند. در غیر این صورت، باید اموال موجود یا قیمت آن ها را از طرف صاحبان آن ها صدقه دهد؛ البته در صورتی که یقین دارد اگر به صاحبان اموال اطلاع بدهد، آن ها از این اموال خواهند گذشت، می تواند در آن ها تصرف کند و نیازی به برگرداندن یا صدقه دادن نیست.

کد سایت fa5940