آیا می توان به فیلم های ضد اسلامی و غربی در صورتی که تأثیری روی فرد نگذارد و خوف افتادن به گناه هم نباشد، نگاه کرد؟
آیا می توان به فیلم های ضد اسلامی و غربی در صورتی که تأثیری روی فرد نگذارد و خوف افتادن به گناه هم نباشد، نگاه کرد؟

باسمه تعالی

تماشای این فیلم ها در صورتی که احتمال عقلائی ندهد که در وی تأثیر منفی بگذارد و یا وی را به سمت گناه ببرد، اشکال ندارد. البته نباید دیدن این فیلم ها ترویج شود و اگر نگاه کردن کسی موجب ترویج آن در بین دیگران می شود، جایز نیست.

کد سایت fa5934
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر