آیا عقد کردن در ماه محرم و صفر درست است؟
آیا عقد کردن در ماه محرم و صفر درست است؟

باسمه تعالی

خواندن عقد ازدواج در ایام محرم و صفر جایز است.