شخصی در یک حادثۀ رانندگی دچار شکستگی پا شده و ضارب صد در صد مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت دیه شده است. آیا هزینۀ درمان و از کار افتادگی را هم می توان از او مطالبه کرد؟
شخصی در یک حادثۀ رانندگی دچار شکستگی پا شده و ضارب صد در صد مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت دیه شده است. آیا هزینۀ درمان و از کار افتادگی را هم می توان از او مطالبه کرد؟

باسمه تعالی

اضافه بر دیه را نمی توان مطالبه کرد.

کد سایت fa5883
طبقه بندی موضوعی دیات