آیا کمک مالی به فردی که نقص عضو است و نمی تواند کار کند و آهنگ های زمان طاغوتی را هم می خواند گناه است؟
آیا کمک مالی به فردی که نقص عضو است و نمی تواند کار کند و آهنگ های زمان طاغوتی را هم می خواند گناه است؟ البته به خاطر نقص عضو و نه آهنگی که می خواند.

باسمه تعالی

این کمک، کار پسندیده ای است به ویژه اگر باعث توجه بیشتر وی به معنویات باشد؛ البته اگر تأییدی بر رفتار گناه آلود وی شمرده شود یا او را در ارتکاب معصیت کمک کند، جایز نیست.

کد سایت fa5874