آیا دختر جوانی که معلول ذهنی است باید حجاب داشته باشد؟ آیا بر اطرافیانش تکلیفی در این زمینه است؟ نگاه مرد به چنین دختر بی حجابی چه حکمی دارد؟
آیا دختر جوانی که معلول ذهنی است باید حجاب داشته باشد؟ آیا بر اطرافیانش تکلیفی در این زمینه است؟ نگاه مرد به چنین دختر بی حجابی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر معلولیت ذهنی این فرد به حدی است که خوب و بد از جمله مسألۀ حجاب را تشخیص نمی دهد، تکلیفی ندارد.

2. در صورتی که در اثر رعایت نکردن حجاب در معرض آسیب جدی و مفاسد قرار گیرد، بر ولی شرعی او لازم است که نسبت به حجاب وی اقدام کند.

3. برای مردان در احکام نگاه به نامحرم فرقی بین سالم و معلول ذهنی نیست و مردان باید در این باره حدود مشخص شرعی را رعایت کنند.

کد سایت fa5823