همسرم بیماری ندارد ولی دنبال لاغر کردن خودش است و من راضی نیستم. چاقی متوسط او جزو لذت های من است. دوست دارم زنم چاق باشد البته متوسط. ایشان قبول نمی کند. آیا از لحاظ شرعی، زن در این امور نباید تابع همسرش باشد؟
همسرم بیماری ندارد ولی دنبال لاغر کردن خودش است و من راضی نیستم. چاقی متوسط او جزو لذت های من است. دوست دارم زنم چاق باشد البته متوسط. ایشان قبول نمی کند. آیا از لحاظ شرعی، زن در این امور نباید تابع همسرش باشد؟

باسمه تعالی

در صورتی که لاغر شدن به عنوان یک راه درمان برای بیماری از سوی پزشک متخصص تجویز شود، مشروط به اجازۀ شوهر نیست و بر مرد واجب است تمام مقدمات و هزینه های آن را فراهم کند در غیر این صورت اگر لاغر شدن خللی در استمتاع شوهر ایجاد کند، شوهر می تواند از آن منع کند؛ مثلاً اگر لاغر شدن موجب فشار روحی برای زن شود و از این جهت در استمتاع شوهر خلل ایجاد کند، شوهر می تواند از آن منع کند و اگر چنین خللی ایجاد نمی شود، مشروط به اجازۀ شوهر نیست و اگر هزینه های اضافه بر مخارج متعارف زندگی داشته باشد، تأمین آن بر مرد واجب نیست.
 

کد سایت fa5820