آیا وجوب صلۀ رحم شامل فامیل های سببی نیز می شود؟
آیا وجوب صلۀ رحم شامل فامیل های سببی نیز می شود؟

باسمه تعالی

قطع رحم با فامیل حرام است و این حکم شامل خویشاوندان سببی نیز می شود و خویشاوندان سببی کسانی هستند که با ازدواج فامیل می شوند.

کد سایت fa5789
طبقه بندی موضوعی صله رحم