راننده تاکسی قبل از سوارشدن پول اضافه خواست و من گفتم چند دقیقه صبر کن اگر مسافر دیگری پیدا نشد، قبول است و پول اضافه می دهم. دیری نگذشته بود دو دوستم رادیدم و از رفتن با تاکسی منصرف شدم و با دوستام رفتم. آیا من خلف وعده و عدم وفای به عهد انجام داده ام؟
راننده تاکسی قبل از سوارشدن پول اضافه خواست و من گفتم چند دقیقه صبر کن اگر مسافر دیگری پیدا نشد، قبول است و پول اضافه می دهم. دیری نگذشته بود دو دوستم رادیدم و از رفتن با تاکسی منصرف شدم و با دوستام رفتم. آیا من خلف وعده و عدم وفای به عهد انجام داده ام؟

باسمه تعالی

گویا این مقدار بیان شما در نظر عرف تعهد به کرایه کردن ماشین از سوی شما نیست. بنابراین التزام به آن شرعاً واجب نیست و با این کار خلاف تعهد عمل نکرده اید.

کد سایت fa5784
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره