اگر شخصی نماز میت را بلد نباشد و فقط در صف نماز بایستد آیا باعث باطل شدن نماز بقیه نمازگزاران می شود؟
اگر شخصی نماز میت را بلد نباشد و فقط در صف نماز بایستد آیا باعث باطل شدن نماز بقیه نمازگزاران می شود؟

باسمه تعالی

خیر، نماز سایر نماز گزاران صحیح است.

کد سایت fa5783
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت