در هنگام انجام بازی کامپیوتری ـ که در آن فضای یک خانواده مجازی طراحی شده و تمامی اعمال موجود در یک خانواده از جمله نزدیکی و... در آن انجام می شود ـ آبی شبیه منی از من خارج می شود. آیا این کار گناه بوده و غسل لازم است؟
در هنگام انجام بازی کامپیوتری ـ که در آن فضای یک خانواده مجازی طراحی شده و تمامی اعمال موجود در یک خانواده از جمله نزدیکی و... در آن انجام می شود ـ آبی شبیه منی از من خارج می شود. آیا این کار گناه بوده و غسل لازم است؟

باسمه تعالی

1. این بازی حرام است.

2. اگر مایعی که خارج می شود، دارای ویژگی های منی باشد، نجس و موجب جنابت است و باید غسل انجام شود.

 

کد سایت fa575 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی