اگر کثیر الشک مثلاً به شکش در تعداد سجده ها اعتنا کرد، آیا نماز باطل است؟
اگر کثیر الشک مثلاً به شکش در تعداد سجده ها اعتنا کرد، آیا نماز باطل است؟

باسمه تعالی

اگر کثیر الشک به شک خود در نماز اعتنا کند، نمازش باطل می شود.

کد سایت fa5707
طبقه بندی موضوعی شکیات