آیا در صورتی که پیشانی با مقنعه پوشانده شده باشد، سجده باطل است؟
من تاکنون نمی دانستم که در هنگام سجده، واجب است بین پیشانی و مهر مانع دیگری نباشد. آیا در صورتی که پیشانی با مقنعه پوشانده شده باشد، سجده باطل است؟ حتی در یک سجده باطل است؟ در صورت ندانستن این مسأله، آیا باید تمامی نمازها را دوباره بجا بیاورم؟

باسمه تعالی

1. این کار باعث باطل شدن سجده می شود حتی اگر در یک سجده اتفاق بیافتد؛ البته از آنجا که دو سجده با هم یک رکن محسوب می شود، وقتی این کار در یک سجده رخ داده باشد، فقط همان سجده باطل شده و رکن باطل نشده است و آثار بطلان رکن بر آن نماز جاری نمی شود. البته این ها در صورتی است که تمام پیشانی با مقنعه پوشیده شود. بنابراین اگر لااقل به اندازه ای از پیشانی با مهر در تماس باشد ـ مثلاً یک بند انگشت ـ که عرفاً سجده بر مهر صادق باشد، سجدۀ مزبور صحیح است.

2. اگر جهل شما قصوری بوده است؛ یعنی در ندانستن تقصیری نداشتید مثل اینکه اصلاً گمان نمی کردید چنین کاری باعث بطلان سجده است تا به دنبال یادگیری باشید، گناهی نکرده اید و در صورتی که این کار در یک سجده اتفاق افتاده باشد، لازم نیست نمازهایی را که بدان صورت خوانده اید، دوباره بجا آورید ولی در صورتی که در دو سجده رخ داده است، چون رکن باطل شده و باطل شدن رکن، چه سهوی و عمدی نماز را باطل می کند، باید نمازها را دوباره بخوانید. اما اگر جهل تقصیری بوده است، در هر صورت باید نمازهای مزبور را باید دوباره بخوانید.

کد سایت fa5698