اگر داشتم با شرایط درست مسح پا را تا مقدار واجب انجام دادم. ناگاه گوشۀ کف دست کمی با آب خارج از وضو قاطی شد و فرضاً آب کف دست بر آب خارج غلبه نداشت و در این حالت مسح از برآمدگی تا مفصل با دست که گوشه اش آب خارج داشت، انجام شد. آیا این مقدار موجب بطلان مسح است؟
اگر داشتم با شرایط درست مسح پا را تا مقدار واجب انجام دادم. ناگاه گوشۀ کف دست کمی با آب خارج از وضو قاطی شد و فرضاً آب کف دست بر آب خارج غلبه نداشت و در این حالت مسح از برآمدگی تا مفصل با دست که گوشه اش آب خارج داشت، انجام شد. آیا این مقدار موجب بطلان مسح است؟

باسمه تعالی

1. برای مسح پا باید با رطوبت کف دست یا ناحیۀ داخلی انگشتان دست، از سر انگشتان پا تا برآمدگی روی پا مسح کرد. مسح باید حداقل به اندازه ای باشد که بگویند مسح انجام شد؛ هرچند با یک انگشت دست باشد و یا فقط به پهنای یک انگشت پا باشد.

2. مسح انجام شده در فرض سؤال صحیح است.

کد سایت fa5694
طبقه بندی موضوعی وضو