آیا این سخن: «دستبوسی شرک، موجب وهن شیعه، ذلت اشرف مخلوقات، خلاف سنت نبی و سیرۀ ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ است» از نگاه شارع مقدس شرعاً صحیح است؟
آیا این سخن: «دستبوسی شرک، موجب وهن شیعه، ذلت اشرف مخلوقات، خلاف سنت نبی و سیرۀ ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ است» از نگاه شارع مقدس شرعاً صحیح است؟

باسمه تعالی

بوسیدن دست، هیچ ارتباطی با موارد یاد شده ندارد و در مواردی مانند بوسیدن دست پیامبران و ائمه ـ علیهم السلام ـ  و نیز بزرگان و علمای دین و معلمان که در مسیر راه انبیا گام برمی دارند، جایز است؛ هرچند استحباب فقهی و اصطلاحی برای این کار ثابت نیست و از این جهت که نوعی احترام ویژه برای این اشخاص به شمار می آید، کار پسندیده ای است.