آیا کسی که در ماه مبارک حائض شده است، باید کفاره بپردازد؟ مریض چطور؟ زن شیر ده یا زن باردار چطور؟ کسی که به قصد فرار از روزه مسافرت کرده است، چطور؟
آیا کسی که در ماه مبارک حائض شده است، باید کفاره بپردازد؟ مریض چطور؟ زن شیر ده یا زن باردار چطور؟ کسی که به قصد فرار از روزه مسافرت کرده است، چطور؟

باسمه تعالی

1. روزه هایی را که حائض یا نفساء به دلیل حیض و نفاس نگرفته اند، کفاره ندارد.

2. روزه هایی که بیمار به دلیل بیماری نگرفته است، کفاره ندارد.

3. زنی که بچه شیر می دهد، اگر روزه برای نوزادش ضرر دارد، باید بازاء هر روز از روزه هایی که نگرفته است، یک مد غذا (750 گرم نان یا برنج یا گندم و ...) به فقیر بدهد و نیز بنا بر احتیاط واجب اگر روزه برای خودش ضرر دارد، باید به همین وظیفه عمل کند.

4. زن حامله ای اگر روزه برای جنین وی ضرر دارد، باید بازاء هر روز از روزه هایی که نگرفته است، یک مد غذا به فقیر بدهد و نیز بنا بر احتیاط واجب اگر روزه برای خودش ضرر دارد، باید به همین وظیفه عمل کند.

5. فردی که برای فرار از روزه به اندازۀ مسافت شرعی سفر کرده است، بابت روزه هایی که به این دلیل نگرفته است، کفاره ای بر عهده اش نمی آید.

کد سایت fa5654
طبقه بندی موضوعی کفاره