اگر شخصی به عنوان تفریح در ماه رمضان سفر کند و الزامی هم نباشد، چه حکمی دارد؛ هر چند کمتر از ده روز در مقصد بماند؟
اگر شخصی به عنوان تفریح در ماه رمضان سفر کند و الزامی هم نباشد، چه حکمی دارد؛ هر چند کمتر از ده روز در مقصد بماند؟

باسمه تعالی

1. سفر کردن بیش از مسافت شرعی یعنی 700 کلیومتر (رفت و برگشت) در ماه رمضان چه ضروری باشد و چه غیر ضروری مثلاً به قصد تفریح باشد، اشکال ندارد؛ حتی اگر قصد اقامت ده روز در مقصد نداشته باشد.

2. سفر به نیت فرار از روزۀ ماه رمضان مکروه است.

3. روزۀ مسافری که به بیش از مسافت شرعی سفر کرده و قصد اقامت ده روز در مقصد نکرده است، صحیح نیست.

کد سایت fa5631
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر