کسی که برای نواختن موسیقی مطرب و لهوی مسافرت می کند، حکم نماز و روزه اش چیست؟
کسی که برای نواختن موسیقی مطرب و لهوی مسافرت می کند، حکم نماز و روزه اش چیست؟

باسمه تعالی

کسی که هدف اصلی اش از سفر نواختن موسیقی حرام است، سفرش معصیت است. بنابراین نمازش تمام و روزه اش را هم باید بگیرد. اما اگر نواختن موسیقی غرض اصلی او نیست، بلکه برای امر حلالی سفر می کند که در کنارش این معصیت را هم مرتکب می شود، در این صورت سفرش معصیت نیست. بنابراین نمازش در صورت وجود سایر شرایط سفر، شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

کد سایت fa5618
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر