قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1438 و سال 1396 چقدر است؟
قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1438 و سال 1396 چقدر است؟

باسمه تعالی

باید بإزاء فطریۀ هر نفر نانخور 3 کیلو

و بإزاء هر روز روزۀ قضای به تأخیر افتاده 750 گرم

و بإزاء هر روزه روزه ای که عمداً افطار شده است، 45 کیلو

و بإزاء هر روزه روزه ای که به صورت غیر عمد افطار شده است، 750 گرم

از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازد.

بنابراین در ماه مبارک رمضان 1438 (1396 شمسی) معادل این موارد به پول رایج به شرح ذیل است:

 

حداقل مبلغ کفاره و فطریه بر اساس ارزش نان در شهر مقدس قم (دفتر آیت الله هادوی تهرانی)

فطریۀ هر نفر

3 کیلو

4500 تومان

کفارۀ تأخیر روزۀ قضا تا رمضان سال بعد

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار غیر عمد برای هر روز روزه

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار عمدی برای هر روز روزه

45 کیلو

67500 تومان

ساکنین شهرهای دیگر نیز باید از غذای غالب شهر محل سکونت خود مانند نان و برنج حساب کنند.

ا

کد سایت fa5599
طبقه بندی موضوعی کفاره