اگر فردی از بستگان (مانند دائی یا عمو) مرتد باشد و به صراحت به اسلام، پیامبران و ائمه ناسزا بگوید و همچنین در تضعیف عقاید دیگران همیشه فعّال باشد، حکم ارتباط با او چیست؟ آیا نجس است و نمی توان با وی دست داد؟
اگر فردی از بستگان (مانند دائی یا عمو) مرتد باشد و به صراحت به اسلام، پیامبران و ائمه ناسزا بگوید و همچنین در تضعیف عقاید دیگران همیشه فعّال باشد، حکم ارتباط با او چیست؟ آیا نجس است و نمی توان با وی دست داد؟

باسمه تعالی

1. موارد یاد شده حرام هستند ولی لزوماً دلیل بر ارتداد ایشان نیست. بنابراین احکام ارتداد بر ایشان مترتب نمی گردد و پاک هستند.

2. قطع رحم یعنی قطع ارتباط با فامیل سببی و نسبی حرام است. بنابراین باید صلۀ رحم حتی الامکان حفظ شود؛ هرچند کم باشد و مثلاً در حد یک ارتباط پیامکی باشد. در مواردی که ارتباط با فامیل مفاسدی مانند تضعیف اعتقادات به دنبال دارد یا زمینۀ گناه برای شما فراهم می کند، به اندازه ای ارتباط برقرار کنید که از به وجود آمدن آن مفاسد جلوگیری شود و حتی الامکان خودتان در معرض گناه و آلودگی آن ها قرار نگیرید و همان مقدار برای اجتناب از قطع رحم کافی است و اگر کم کردن صلۀ رحم، باعث تَنبُّه و تذکر شود و نوعی امر به معروف و نهی از منکر تلقی گردد، واجب است کم کنید؛ البته در صورتی که احتمال تأثیر در آن ها می دهید.

کد سایت fa5581