اینجانب دروس حوزۀ علمیه را در یکی از مدارس به صورت آزاد و مثل علمای قدیم به صورت سنتی می خوانم. آیا می توانم بعد از مدتی به دست یکی از علما ملبس به لباس مقدس روحانیت شوم و به تبلیغ بروم؟ آیا از لحاظ شرعی و قانونی مشکلی نیست؟
اینجانب دروس حوزۀ علمیه را در یکی از مدارس به صورت آزاد و مثل علمای قدیم به صورت سنتی می خوانم. آیا می توانم بعد از مدتی به دست یکی از علما ملبس به لباس مقدس روحانیت شوم و به تبلیغ بروم؟ آیا از لحاظ شرعی و قانونی مشکلی نیست؟

باسمه تعالی

در این امور باید طبق قوانین و مقررات عمل شود. اگر قوانین و مقررات اجازه چنین اموری را می دهد، فرقی بین تحصیل به صورت سنتی یا تحصیل تحت برنامه های رایج امروزی شرعاً وجود ندارد.

کد سایت fa5554