در بین دو سجدۀ نماز به­ غیر از «أستغفر الله ­و أتوب إلیه» کدام ذکر­ را می شود گفت؟ آیا جا­یز است «أتوب إلی الله­» گفته شود؟
در بین دو سجدۀ نماز به­ غیر از «أستغفر الله ­و أتوب إلیه» کدام ذکر­ را می شود گفت؟ آیا جا­یز است «أتوب إلی الله­» گفته شود؟

باسمه تعالی

1. در بین دو سجدۀ نماز هنگامی که بدن در حال آرامش است، گفتن ذکر «أستغفر الله و أتوب إلیه» به عنوان ذکر وارد شده در این مقام مستحب است.

2. گفتن سایر اذکار چه به معنای طلب غفران و بیان توبه باشد مانند «أتوب إلی الله» و چه غیر از این و معانی دیگر باشد، اشکال ندارد، بلکه ثواب هم دارد؛ البته نباید به قصد ذکر وارد شده در این مقام بیان شود.

 

کد سایت fa5457
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز