آیا زن در ضمن عقد می تواند شرط کند که شوهر او همسر دوم اختیار نکند؟ اگر شوهرش خلاف این شرط عمل کند، آیا ازدواجش صحیح است؟
آیا زن در ضمن عقد می تواند شرط کند که شوهر او همسر دوم اختیار نکند؟ اگر شوهرش خلاف این شرط عمل کند، آیا ازدواجش صحیح است؟

باسمه تعالی

1. بله می تواند.

2. اگر در ضمن عقد ازدواج اول، شرط شده باشد که ازدواج های دیگر با اذن همسر صورت پذیرد، عمل به این شرط تکلیفاً واجب است ولی نکاح وضعاً صحیح است؛ یعنی اگر مرد به این شرط عمل نکند، گناه کرده است اما ازدواجش درست است و زن دوم، زوجۀ شرعی او است؛ مگر این که قانون کشور اسلامی (نظام مبتنی ولایت فقیه) این نکاح را باطل اعلام کند.

کد سایت fa5435
طبقه بندی موضوعی احکام ازدواج مجدد