کسی که قبلاً نوازنده موسیقی مطرب بوده و یا غنا می خوانده و حالا پشیمان شده است، شرعاً چه کار باید کند که مالش از حرام پاک شود؟
کسی که قبلاً نوازنده موسیقی مطرب بوده و یا غنا می خوانده و حالا پشیمان شده است، شرعاً چه کار باید کند که مالش از حرام پاک شود؟

باسمه تعالی

این فرد در حقیقت اموالی را که به عنوان اجرت بر غنا یا نوازندگی حرام گرفته است، مالک نبوده است. بنابراین اگر یقین دارد صاحبان این اموال حتی در صورت آگاهی از توبۀ وی، از تصرف وی در این اموال راضی هستند، تکلیفی بر عهده اش نیست. در غیر این صورت اگر صاحبان آن اموال را می شناسد، باید به ایشان برگرداند و اگر نمی شناسد به عنوان رد مظالم بپردازد.

کد سایت fa5413
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره