اگر شخصی اهل گناه و فسق و فجور است، آیا می شود برای تنبیه و مجازاتش جواب سلام او را ندهیم؟
اگر شخصی اهل گناه و فسق و فجور است، آیا می شود برای تنبیه و مجازاتش جواب سلام او را ندهیم؟

باسمه تعالی

اگر ترک «جواب سلام» از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشد و امر به معروف و نهی از منکر در آن مورد مهم تر از «جواب سلام» باشد، ترک «جواب سلام» واجب است.

کد سایت fa5398