آیا کادویی که در روز ولنتاین پسرها به دوست دخترشان می دهند، شرعاً درست است و دختر هدیه را مالک می شود؟
آیا کادویی که در روز ولنتاین پسرها به دوست دخترشان می دهند، شرعاً درست است و دختر هدیه را مالک می شود؟

باسمه تعالی

روابط پسر و دختر نامحرم با یکدیگر در خارج از چهار چوب تعریف شدۀ شرعی جایز نیست و اگر این هدیه دادن زمینه ساز این گونه روابط باشد، حرام است؛ هرچند در هر حال گیرندۀ هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند.

کد سایت fa5363