اگر زوجه مهر خود را مطالبه کند و زوج استطاعت پرداخت را نداشته باشد، تکلیف چیست؟
اگر زوجه مهر خود را مطالبه کند و زوج استطاعت پرداخت را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

مهریه نوعی دین است. در فرض سؤال مهریه از گردن زوج ساقط نمی شود و هر وقت توان پرداخت داشت، بر او واجب است دین خود را ادا کند. زوجه باید تا وقتی که زوج توان پرداخت مهر را بیابد، صبر کند.

 

کد سایت fa5357