اگر کسی حکم فراموشی تشهد را اشتباه فهمیده باشد و فقط بعد از سلام سجده سهو به جا می آورده و قضای تشهد فراموش شده را به جا نمی آورده است، در حال حاضر تکلیف او چیست؟
اگر کسی حکم فراموشی تشهد را اشتباه فهمیده باشد و فقط بعد از سلام سجده سهو به جا می آورده و قضای تشهد فراموش شده را به جا نمی آورده است، در حال حاضر تکلیف او چیست؟

باسمه تعالی

تشهدی که به عنوان قضای تشهد فراموش شده خوانده می شود، مستقل و جدا از تشهد وارد شده در دستور سجده سهو نیست. پس نمازها و سجده های سهوی که تاکنون به صورت گفته شده انجام دادید، صحیح بوده است.

کد سایت fa5351
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|سجده سهو