آیا دیه باید با طلای خالص حساب شود و با پول پرداخت گردد یا اینکه خود طلا باید خریداری شود و پرداخت گردد؟
آیا دیه باید با طلای خالص حساب شود و با پول پرداخت گردد یا اینکه خود طلا باید خریداری شود و پرداخت گردد؟

باسمه تعالی

دیه در هر مورد، شیء یا اشیاء خاصی است که در شرع معین شده است و در صورت رضایت طرفین (دیه دهنده و دیه گیرنده) می توان قیمت آن را حساب کرد و معادل آن پول یا کالای دیگری پرداخت؛ البته اگر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، طرفین را به پرداخت شیء خاصی ملزم کرده باشد، باید طبق آن عمل کرد.

کد سایت fa5307
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|دیات