اگر کسی کفارۀ رمضان بر عهده اش باشد، آیا باید آن را تا رمضان بعدی اداء کند؟
اگر کسی کفارۀ رمضان بر عهده اش باشد آیا باید آن را تا رمضان بعدی اداء کند؟

باسمه تعالی

اداء کفارۀ رمضان تا رمضان بعدی لازم نیست و شخص می تواند اداء آن را تا زمانی به تأخیر بیاندازد که احتمال عقلائی از بین رفتن آن وجود نداشته باشد.

 

کد سایت fa53
طبقه بندی موضوعی کفاره