اگر مقدار کمی پول باید به کسی می دادم ولی مقدار آن را که مثلاً هزار تومان یا پانصد تومان است، یادم نمی آید، تکلیف چیست؟ اگر آن فرد را دیگر پیدا نکردم که به او بدهم آیا می توانم صدقه بدم؟
اگر مقدار کمی پول باید به کسی می دادم ولی مقدار آن را که مثلاً هزار تومان یا پانصد تومان است، یادم نمی آید، تکلیف چیست؟ اگر آن فرد را دیگر پیدا نکردم که به او بدهم آیا می توانم صدقه بدم؟

باسمه تعالی

1. به مقداری که یقین دارید بر عهدۀ شما بوده است، باید بپردازید و بیشتر از آن واجب نیست؛ مثلاً اگر شک دارید پانصد بوده یا هزار، حداقل پانصد باید بپردازید.

2. اگر از پیدا کردن طلبکار مأیوس هستید، می توانید از طرف وی صدقه دهید ولی اگر روزی طلبکار پیدا شد و به صدقه رضایت نداد، باید مبلغ بدهی را به وی بپردازید.

کد سایت fa5295
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض|حق الناس