ملاک فعلی محاسبۀ دیه نرخ شتر است، با عنایت به اینکه دینار و درهم نقره نیز می تواند ملاک محاسبۀ دیه باشد: 1. آیا شرکت های بیمه می توانند دیۀ حوادث رانندگی را بر اساس دینار یا درهم نقره پرداخت کنند؟ 2. در فرض سؤال 1 با توجه به عدم وجود دینار و درهم نقره که در زمان ما رایج نیست، می توان بر مبنای سکۀ بهار آزادی محاسبه کرد؟
ملاک فعلی محاسبۀ دیه نرخ شتر است، با عنایت به اینکه دینار و درهم نقره نیز می تواند ملاک محاسبۀ دیه باشد: 1. آیا شرکت های بیمه می توانند دیۀ حوادث رانندگی را بر اساس دینار یا درهم نقره پرداخت کنند؟ 2. در فرض سؤال 1 با توجه به عدم وجود دینار و درهم نقره که در زمان ما رایج نیست، می توان بر مبنای سکۀ بهار آزادی محاسبه کرد؟

باسمه تعالی

دیه در هر مورد، شیء یا اشیاء خاصی است که در شرع معین شده است و در صورت رضایت طرفین (دیه دهنده و دیه گیرنده) می توان قیمت آن را حساب کرد و معادل آن پول یا سکه پرداخت؛ البته اگر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، طرفین را به پرداخت شیء خاصی ملزم کرده باشد، باید طبق آن عمل کرد.

 

کد سایت fa5259
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|دیات|بیمه