وظیفۀ شرعی کسی که در دستگاه دولت کار می کند و وظیفه اش تحقیق و پژوهش است اما دستگاه مربوط از تحقیقات وی و افراد مشابه استفاده ای نمی کند، چیست؟ آیا ماندن بر سر چنین شغلی و دریافت حقوق ماهانه مجاز است؟ یا باید منصب را ترک کند، هرچند به دشواری بیافتد؟
وظیفۀ شرعی کسی که در دستگاه دولت کار می کند و وظیفه اش تحقیق و پژوهش است اما دستگاه مربوط از تحقیقات وی و افراد مشابه استفاده ای نمی کند، چیست؟ آیا ماندن بر سر چنین شغلی و دریافت حقوق ماهانه مجاز است؟ یا باید منصب را ترک کند، هرچند به دشواری بیافتد؟

باسمه تعالی

این امور تابع قوانین و مقررات آن دستگاه دولتی است. اگر شما در حدی که قوانین و مقررات تعیین کرده است، وظایف محوله مثلاً تحقیق و پژوهش را انجام دهید، گرفتن اجرت و دستمزد (حقوق ماهانه) بدون اشکال است؛ هرچند که مسئولین مربوطه به هر دلیلی از نتایچ کار شما آن گونه که در وظایفشان تعریف شده است، استفاده نکنند.