ما احتیاج به پول داریم و کسی هم نیست قرض بگیریم و راهی هم نداریم. آیا نزول گرفتن برای ما حرام است؟
ما احتیاج به پول داریم و کسی هم نیست قرض بگیریم و راهی هم نداریم. آیا نزول گرفتن برای ما حرام است؟

باسمه تعالی

اگر کسی به پول نیاز فراوان دارد و هیچ راهی برای تأمین آن جز قرض ربوی ندارد، گرفتن قرض جایز است ولی نباید التزام به زیاده را در هنگام قرض نیت کند و اگر توانست، نباید زیاده را بدهد و اگر مجبور شد بپردازد، بهتر است به قصد هدیه باشد.

کد سایت fa5224
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض|احکام بانک