اگر در هیأتی غذا بدهند و شخصی به واسطۀ خدمت یا امتیازی که در آنجا دارد از آنجا چند غذا بیاورد، آیا این کار جایزاست؟ حکم خوردن آن غذا چیست؟
اگر در هیأتی غذا بدهند و شخصی به واسطۀ خدمت یا امتیازی که در آنجا دارد از آنجا چند غذا بیاورد، آیا این کار جایزاست؟ حکم خوردن آن غذا چیست؟

باسمه تعالی

این مورد تابع اغراض بانی غذا، مقررات آن هیأت و عرف حاکم بر هیئات مذهبی در چنین موارد است. در صورتی که با امور یاد شده منافاتی نداشته باشد، جایز است و خوردن آن غذا بدون اشکال است.

کد سایت fa5201