اگر بخواهیم نماز مستحبی بخوانیم، آیا اذان و اقامه را هم باید گفت؟
اگر بخواهیم نماز مستحبی بخوانیم، آیا اذان و اقامه را هم باید گفت؟

باسمه تعالی

برای نماز های مستحبی نباید اذان و اقامه گفته شود.

کد سایت fa5181
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه