در قرض الحسنه های خانگی آیا شرط پرداخت مبلغ در هر ماه به جهت عضویت محل اشکال است؟
اگر عده ای هر یک ماهانه مبلغی پول در صندوقی به ودیعه بسپارند و ماهانه مبلغی را به یک یا چند نفر از همان اعضا پول قرض بدهند -البته بدون سود- ، با توجه به اینکه شرط قرض گرفتن این است که هر ماهه مبلغ ودیعه را بپردازند، این قرض و عضویت در اصل صندوق چه حکمی دارد. با ذکر این نکته که پرداخت ماهانه ضروری است چون در غیر این صورت موجودی برای پرداخت قرض وجود نخواهد داشت.

باسمه تعالی

در فرض سوال پول پرداختی، عنوان ودیعه را ندارد بلکه بعنوان حق مشارکت اعضاء در صندوق قرض الحسنه تلقی می شود که بلا اشکال است.

کد سایت fa5180
طبقه بندی موضوعی احکام قرض|مسائل متفرقه قرض