آیا غذا خوردن در خانۀ کسی که غنا می خواند یا آهنگ حرام می زند، درست است؟ و رفت و آمد با این افراد چه حکمی دارد؟
آیا غذا خوردن در خانۀ کسی که غنا می خواند یا آهنگ حرام می زند، درست است؟ و رفت و آمد با این افراد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. غذا خوردن در منزل چنین فردی اشکال ندارد.

2. رفت و آمد با این افراد در صورتی که زمینۀ نهی از منکر و هدایت ایشان را فراهم می کند، مطلوب است.

کد سایت fa5150
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت