حکم دیدن بازیگران مشهور که در فیلم های تاریخی کلاه گیس به سر می گذارند، چیست؟
حکم دیدن بازیگران مشهور که در فیلم های تاریخی کلاه گیس به سر می گذارند، چیست؟

باسمه تعالی

کلاه گیس گاهی به گونه ای زیبا و دقیق و حرفه ای طراحی می شود که تشخیص دادن آن از موی عادی تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد و در این موارد عرف این کلاه گیس را جزء بدنِ استفاده کننده می شمرد؛ نظیر مویی که با دقت کاشته شده است و در نظر عرف جزء بدن فرد تلقی می گردد. گاهی نیز عرف کلاه گیس را جزئی از بدن نمی شمرد ولی خود کلاه گیس به گونه ای زیبا و جذاب ساخته شده است که باعث تحریک جنسی می شود. در این موارد باید از دید نامحرم پوشانده شود و نگاه کردن به آن نیز جایز نیست. اما در سایر موارد شرعاً حکم موی واقعی را ندارد. بنابراین اگر از دید نامحرم پوشانده نشود، حرام نیست و نگاه به آن هم جایز است.