آیا شرعاً درست است کسی که بدهکار است به سفر زیارتی برود یا نه؟
آیا شرعاً درست است کسی که بدهکار است به سفر زیارتی برود یا نه؟

باسمه تعالی

اگر بدهی او مدت دار نباشد ولی طلبکار طلبش را مطالبه کرده باشد یا بدهی اش مدت دار باشد و زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد، واجب است در صورتی که توان پرداخت دارد، بدهی خود را بپردازد و تا زمانی که بدهی اش را نپرداخته نمی تواند از اموالش برای امر مستحبی مثل سفر زیارتی هزینه کند و اگر چنین کند، معصیت کرده است و اگر سفر کند، باید نمازش را تمام بخواند؛ هرچند اعمال عبادی که انجام می دهد مثل نماز، صحیح خواهد بود.

کد سایت fa5130