اگر برای عبرت و هشدار و بیداری جوانان، صحنه هایی از یک فیلم را پخش کنند که در شب عاشورا در اسرائیل جشن گرفته بودند و زنان و مردان با هم می رقصند، اشکال دارد؟ نگاه به این فیلم ها بدون قصد لذت چیست؟
اگر برای عبرت و هشدار و بیداری جوانان، صحنه هایی از یک فیلم را پخش کنند که در شب عاشورا در اسرائیل جشن گرفته بودند و زنان و مردان با هم می رقصند، اشکال دارد؟ نگاه به این فیلم ها بدون قصد لذت چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر رقص مزبور از نوع حرام باشد، نمایش دادن و تماشا کردن این نوع فیلم ها جایز نیست. بدیهی است بیدار کردن و آگاهی بخشی به جوانان از راه هایی که ایشان را به گناه وا می دارد، معنا دار نیست.

2. از آنجا که رقص حرام، آن است که محرک شهوت باشد، قصد لذت نداشتن در این فرض بی معنا است.

کد سایت fa5061
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر|رقص