کسی که بر ذمه اش کفارۀ روزه دارد و می خواهد که به شصت فقیر طعام بدهد. آیا واجب است که این فقراء را خودش پیدا کند و خودش هم به آن ها بدهد؟
کسی که بر ذمه اش کفارۀ روزه دارد و می خواهد که به شصت فقیر طعام بدهد. آیا واجب است که این فقراء را خودش پیدا کند و خودش هم به آن ها بدهد؟ یا جائز است که مثلاً به اشخاص که می توانند فقراء را پیدا کنند، بدهد که آن ها به فقراء مستحق بدهند؟

باسمه تعالی

اگر واسطه یا واسطه ها در این جهت، افراد مورد اعتماد هستند، اشکال ندارد.

کد سایت fa5027
طبقه بندی موضوعی کفاره