نافلۀ عشا و صبح فقط یک دو رکعتی است؟
نافلۀ عشا و صبح فقط یک دو رکعتی است؟

باسمه تعالی

نافلۀ صبح یک دو رکعتی است که باید قبل از نماز صبح خوانده شود و نافلۀ عشا یک دو رکعتی است که باید به صورت نسشته و بعد از نماز عشا خوانده شود.

کد سایت fa5025
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی