طریقۀ خواندن نماز نافله ظهر و عصر و مغرب چیست و چند رکعت است؟
طریقۀ خواندن نماز نافله ظهر و عصر و مغرب چیست و چند رکعت است؟ من جایی خواندم دو رکعت و جایی خواندم هشت رکعت است.

باسمه تعالی

برای هرکدام از ظهر و عصر هشت رکعت است نافله وارد شده است که باید به صورت چهار تا دو کعتی خوانده شود. نافلۀ عصر قبل از نماز عصر و نافلۀ ظهر قبل از نماز ظهر خوانده شود.

کد سایت fa5024
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی