آیا تورم موجب ضمان قیمت افزوده اشیایی که به عنوان قرض یا وثیقه ای که برای پرداخت وام، فروخته شده است، می شود؟
منزل یکی از اقوام را جهت دریافت 25 میلیون تومان در وثیقۀ بانک گذاشتم که متاسفانه بدلیل ورشکستگی نتوانستم اقساط را پرداخت کنم و صاحب ملک منزل را فروخت و 22 میلیون طلب بانک را پرداخت و الباقی پول منزل را بجای خرید منزل دیگر منزلی را رهن و اجاره نمود. اکنون که قیمت آن خانه سه برابر شده است آنها قیمت روز خانه را از من طلب می کنند. بدهی من به صاحب وثیقه چقدر است؟

باسمه تعالی

اگر صاحب ملک سهمی از خانه که معادل 22 میلیون در آن زمان بوده است، را به شخص قرض داده باشد، امروز باید همان سهم از خانه به هر مبلغ که باشد (مثلاً 66 میلیون به فرض سه برابر شدن قیمت خانه) به وی پرداخت شود. ولی اگر فقط 22 میلیون تومان به او قرض داده شده است، وی باید همان 22 میلیون را پرداخت کند.

اگر حقیقت حال بر هیچیک آشکار نیست یا محل اختلاف است، احوط مصالحه است.

کد سایت fa5
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض