دست زدن به صورت شوخی و بدون قصد لذت به باسن یا آلت دیگری که از روی لباس باشد و به گناه هم نمی افتند، چه حکمی دارد؟
دست زدن به صورت شوخی و بدون قصد لذت به باسن یا آلت دیگری که از روی لباس باشد و به گناه هم نمی افتند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر دست زدن محرک شهوت نباشد و مفاسد دیگر در پی نداشته باشد، حرام نیست؛ هرچند در هر حال چنین کاری شایسته نیست.

کد سایت fa4979