آیا ورزش کردن در باشگاه هایی که زن و مرد به صورت مختلط تمرین می کنند، اشکال دارد؟
در یک باشگاه ورزشی مردانه تکواندو چند خانم هم در باشگاه حضور دارند و با مردان تمرین می کنند. تمرینات هم (مبارزه و ...) به صورت مختلط برگزار می شود. آیا شرکت کردن در آن باشگاه برای من که یک مرد هستم اشکالی دارد؟ اگر با خانم ها کاری نداشته باشم و با آن ها تمرین نکنم و فقط با مردان تمرین کنم چه طور؟

باسمه تعالی

اگر ارتباط نامشروعی با نامحرم (لمس و نگاه) ایجاد نشود و هیچ مفسدۀ دیگری نداشته باشد، ورزش در این مکان فی نفسه اشکالی ندارد. اما اگر قوانین و مقرراتی دربارۀ ممنوعیت فعالیت این نوع باشگاه های مختلط وجود دارد، واجب است رعایت شود.